Khóa học online: 5 NGÀY CHUYỂN HÓA CÙNG KHÍ TÂM TRỊ LIỆU

Thời gian học: 20h00 - 21h15 (giờ VN) | 6/6 - 10/6/2022.

Ưu đãi MUA 1 được 3

Thời gian chương trình: 24.5 - 26.5.2022

KHÍ TÂM YOGA TRỊ LIỆU – UNG THƯ TUYẾN GIÁP

Chương trình BÁO CÁO LOẠT CA.

GÙ VẸO LƯNG TRÊN – TIỀM ẨN NHIỀU BỆNH LÝ NGUY HIỂM

Chương trình BÁO CÁO LOẠT CA.

DỰ ÁN BÁO CÁO LOẠT CA

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP KHÍ TÂM YOGA TRỊ LIỆU ĐỐI VỚI MỘT SỐ BỆNH PHỔ BIẾN.

Call Us Now