Bảng Báo Cáo Của Affiliate

ID Affiliate Họ Tên Email Link Affiliate Số lần được click Số lần thanh toán thành công Tổng tiền
1 0 0 VNĐ
2 Dev dev@gmail.com https://khitamtherapy.com/?aff=2 1 0 0 VNĐ
2 Dev dev@gmail.com https://khitamtherapy.com/affiliate-area-4/?aff=2 2 0 0 VNĐ
2 Dev dev@gmail.com https://khitamtherapy.com/courses/hlv-khi-tam-yoga-tri-lieu-200hr-k26/?aff=2 1 0 0 VNĐ
3 Trung Tín Trần trantrungtin193@gmail.com 0 0 VNĐ
4 abetran tran123@gmail.com https://khitamtherapy.com/?aff=4 8 3 18.126.000 VNĐ
5 TESTER2 diamondrose_1112@yahoo.com https://khitamtherapy.com/?aff=5 10 3 7.830.000 VNĐ
6 84905946675 test@gmail.com https://khitamtherapy.com/?aff=6 23 0 0 VNĐ
7 84773253441 ducprokb1234@gmail.com https://khitamtherapy.com/?aff=7 26 0 0 VNĐ
8 84905955488 ductest@gmail.com 0 0 VNĐ
9 84905955487 test5@gmail.com 0 0 VNĐ
10 84905955478 test6@gmail.com 0 0 VNĐ
11 84905955489 test8@gmail.com 0 0 VNĐ
12 Trung Tín Trần trantrungtin193@gmail.com 0 0 VNĐ
13 Trung Tín Trần trantrungtin193@gmail.com 0 0 VNĐ
14 84995955499 test10@gmail.com 0 0 VNĐ
15 84905955410 teste10@gmail.com https://khitamtherapy.com/?aff=15 1 0 200 VNĐ
16 84773253442 test12@gmail.com 0 0 VNĐ
17 Bùi Nguyễn Thanh Yên thanhyenbn12@gmail.com https://khitamtherapy.com/?aff=17 9 0 0 VNĐ
17 Bùi Nguyễn Thanh Yên thanhyenbn12@gmail.com https://khitamtherapy.com/?aff=17&zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo 2 0 0 VNĐ
18 84773253445 test15@gmail.com https://khitamtherapy.com/?aff=18 27 0 0 VNĐ
18 84773253445 test15@gmail.com https://khitamtherapy.com/?aff=18&zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo 1 0 0 VNĐ
STT ID Affiliate Mã Đơn Hàng Giá Tiền Trạng Thái