• THÔNG TIN CHUNG
  • TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE HIỆN TẠI
  • TÌNH HÌNH SỨC KHỎE HIỆN TẠI
  • SỨC KHỎE TỔNG THỂ

THÔNG TIN CHUNG

TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE HIỆN TẠI

Những triệu chứng/ biểu hiện CHÍNH của bệnh nhân trầm trọng ở mức độ nào? (Cho điểm từ 0-10, 0: không triệu chứng, không đau, 10: triệu chứng/ đau ở mức độ tệ nhất)

SỰ HIỂU BIẾT CỦA NGƯỜI BỆNH VỀ TÌNH TRẠNG HIỆN TẠI CỦA BẢN THÂN

TÌNH HÌNH SỨC KHỎE HIỆN TẠI

SỨC KHỎE TỔNG THỂ

GIẢ THUYẾT CHẨN ĐOÁN KHÁC BIỆT ĐƯỢC ƯU TIÊN (Xem xét các hệ thống sinh học và quá trình sinh lý)

BÀI KIỂM TRA TƯ THẾ ĐỨNG VÀ NGỒI

Tải hình ảnh kiểm tra (upload multi files)

Max. size: 512.0 MB