ID Đối tác Tên Đầu Họ Điện Thoại Tổng Tiền Hóa Đơn Chi Tiết Giỏ Hàng
75319 2,200,000 Mã Sản Phẩm: 45875, Số Lượng: 1
75323 Nhung Nguyễn Thị Mai 0985986199 16,500,000 Mã Sản Phẩm: 25568, Số Lượng: 1
75329 Ly Truc Nguyen 0906202517 18,700,000 Mã Sản Phẩm: 32682, Số Lượng: 1
Mã Sản Phẩm: 45875, Số Lượng: 1
75161 Nguyễn Tuấn Việt 4,400,000 Mã Sản Phẩm: 45866, Số Lượng: 1
75163 27,500,000 Mã Sản Phẩm: 32407, Số Lượng: 1
75168 15,000,000 Mã Sản Phẩm: 14109, Số Lượng: 1
75170 Minh Huệ Nguyễn 20,000,000 Mã Sản Phẩm: 34608, Số Lượng: 1
75173 6,400,000 Mã Sản Phẩm: 45878, Số Lượng: 1
Mã Sản Phẩm: 45866, Số Lượng: 1
75188 32,500,000 Mã Sản Phẩm: 38730, Số Lượng: 1
75189 33,000,000 Mã Sản Phẩm: 38614, Số Lượng: 1
75190 33,000,000 Mã Sản Phẩm: 38613, Số Lượng: 1
75191 3,300,000 Mã Sản Phẩm: 38594, Số Lượng: 1
75192 18,000,000 Mã Sản Phẩm: 38615, Số Lượng: 1
74937 Dong Le Vu 47,300,000 Mã Sản Phẩm: 26814, Số Lượng: 1
Mã Sản Phẩm: 32692, Số Lượng: 1
74971 2,000 Mã Sản Phẩm: 44774, Số Lượng: 1