Andy Seizan Ryuji Robins

Andy Seizan Ryuji Robins

Zen Master

Thông tin giới thiệu:

  • Giám đốc viện Lãnh Đạo Thiền Châu Âu.
  • Giám đốc điều hành Focus Leadership.
  • Thiền nhân của Chozen-Ji, thuộc phái thiền Rinzai ( Lâm Tế Tông).

Bằng chứng nhận:

  • Coaching Quốc Tế
  • Huấn luyện Lãnh Đạo Thiền
  • FEBI ( Đánh giá Năng Lượng thông qua phần mềm)
  • Lập trình ngôn ngữ học Thần Kinh
  • Giáo viên Yoga Quốc Tế