NHÀ HUẤN LUYỆN KHÍ TÂM CHỮA LÀNH 100HRS K6

Categories: Coach
Danh sách yêu thích Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Nhà huấn luyện Khí Tâm Chữa lành là người sẽ hỗ trợ và nâng đỡ tinh thần cho bất cứ ai có vấn đề về tâm trí và tinh thần.

What Will You Learn?

 • Hiểu nền tảng triết lý Thiền Khí Tâm và thực hành thiền.
 • Năm lớp vỏ của con người & Đồ hình năng lượng
 • Hiểu về Năng lượng và các Luân xa
 • Vòng đời bảy năm & Sự phát triển các thể
 • Đứa trẻ bên trong
 • Mô hình năng lượng FEBI & và biểu đồ Aura áp dụng trong Coach
 • Các kỹ năng của nhà huấn luyện & Các mô hình
 • Quy trình Coach của Khí Tâm chữa lành
 • Hiểu về tâm thức
 • Bộ 25 phép Coach
 • Bộ câu hỏi Coaching

Course Content

NHÀ HUẤN LUYỆN KHÍ TÂM CHỮA LÀNH 100HRS K6

 • 14/11 – KHAI GIẢNG, NĂNG LƯỢNG ĐẾN TỪ ĐÂU – CÔ HẢI
 • 20/3 – Tháp phát triển mục tiêu. Tháp năng lực. Tháp phát triển bản thể. Thực hành Coach
 • 20/11 – Kiến thức và Thực hành cơ bản Thiền Khí Tâm – CÔ UYÊN; Hiểu về 7 luân xa – CÔ HÀ
 • 21/11 – Kiến thức và Thực hành Thiền Khí Tâm. Thực hành thiền đón nhận năng lượng chữa lành – CÔ UYÊN; Tư duy hệ thống; Kỹ năng đặt câu hỏi – đặt câu hỏi trên từng LX. Bài tập tình huống xác định mất cân bằng LX – CÔ HẢI
 • 27/11 – Kiến thức và Thực hành cơ bản Thiền Khí Tâm – CÔ UYÊN; Tư duy hệ thống; Kỹ năng đặt câu hỏi – đặt câu hỏi trên từng LX. Bài tập tình huống xác định mất cân bằng LX. – CÔ HẢI
 • 28/11 – Kiến thức và Thực hành cơ bản Thiền Khí Tâm – CÔ UYÊN; Đặt câu hỏi trên từng LX; xác định mục tiêu huấn luyện. Thực hành Coach mục tiêu – CÔ HẢI
 • 11/12 – Kiến thức và Thực hành Thiền Khí Tâm. Thực hành thiền đón nhận năng lượng chữa lành – CÔ UYÊN; Đặt câu hỏi trên từng LX; xác định mục tiêu huấn luyện. Thực hành Coach mục tiêu – CÔ HẢI
 • 12/12 – Thực hành Thiền Khí Tâm. Giai đoạn I chữa lành thể chất – CÔ UYÊN; Kiến thức 5 Koshas, đồ hình năng lượng – CÔ HẢI
 • 18/12 – Thực hành Thiền Khí Tâm. Giai đoạn I chữa lành thể chất – CÔ UYÊN; Kiến thức 5 Koshas, đồ hình năng lượng – CÔ HẢI
 • 19/12 – Thực hành Thiền Khí Tâm. Giai đoạn 2: Chữa lành đứa trẻ bên trong. Thực hành thiền đón nhận năng lượng chữa lành – CÔ UYÊN; Bài tập thực hành khám phá sứ mệnh bản thân. Cô Coach – CÔ HẢI
 • 9/1 – Thực hành Thiền Khí Tâm. Giai đoạn 2: Chữa lành đứa trẻ bên trong. Thực hành thiền đón nhận năng lượng chữa lành – CÔ UYÊN; Bài tập thực hành khám phá sứ mệnh bản thân. Cô Coach – CÔ HẢI
 • 16/1 – Thực hành Thiền Khí Tâm. Giai đoạn 2: Chữa lành đứa trẻ bên trong. Thực hành thiền đón nhận năng lượng chữa lành – CÔ UYÊN; Bài tập thực hành khám phá sứ mệnh bản thân. Cô Coach – CÔ HẢI
 • 23/1 – Thực hành Thiền Khí Tâm. Giai đoạn 2: Chữa lành đứa trẻ bên trong. Thực hành thiền đón nhận năng lượng chữa lành – CÔ UYÊN; Bài tập thực hành khám phá sứ mệnh bản thân. Cô Coach – CÔ HẢI
 • 13/2 – Thực hành Thiền Khí Tâm. Giai đoạn 2: Chữa lành đứa trẻ bên trong. Thực hành thiền đón nhận năng lượng chữa lành – CÔ UYÊN; Bài tập thực hành khám phá sứ mệnh bản thân. Cô Coach – CÔ HẢI
 • 20/2 – Thực hành Thiền Khí Tâm. Giai đoạn 2: Chữa lành đứa trẻ bên trong. Thực hành thiền đón nhận năng lượng chữa lành – CÔ UYÊN; Bài tập thực hành khám phá sứ mệnh bản thân. Cô Coach – CÔ HẢI
 • 27/2 – Thực hành Thiền Khí Tâm. Giai đoạn 2: Chữa lành đứa trẻ bên trong. Thực hành thiền đón nhận năng lượng chữa lành – CÔ UYÊN; Bài tập thực hành khám phá sứ mệnh bản thân. Cô Coach – CÔ HẢI
 • 6/3 – Vòng đời 7 năm và sự phát triển các thể. Tháp Nhu cầu MasLow. Tháp phát triển thể chất. Thực hành Coach – CÔ HẢI
 • 13/3 – Thiết lập bánh xe cuộc đời. Thực hành Coach – CÔ HẢI
 • 27/3 – Tháp sức mạnh nhận thức. Bốn hình thái năng lượng. Nhà Huấn luyện Khí Tâm chữa lành và khách hàng của họ. Thực hành Coach – CÔ HẢI
 • 3/4 – Chân dung nhà huấn luyện – CÔ HẢI
 • 17/4 – Quy trình Coach của Khí Tâm Chữa Lành – CÔ HẢI
 • 24/4 -Nhà Huấn luyện Khí Tâm chữa lành và khách hàng của họ. Kỹ năng của Nhà huấn luyện. Thực hành Coach – CÔ HẢI
 • 8/5 – Kỹ năng của Nhà huấn luyện. Thực hành Coach (tiếp theo) – CÔ HẢI
 • 15/5 – Kỹ năng của Nhà huấn luyện. Thực hành Coach (tiếp theo) – Cô Hải
 • 22/5 – Sức khỏe tâm thần. Thực hành Coach – Cô Hải
 • 5/6 – Bản đồ cuộc đời. Bế giảng