CHUYÊN GIA CHỈNH DÁNG 50HRS K1

Categories: Yoga
Danh sách yêu thích Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Course Content

04/02/2023-28/02/2023

  • CGCDK1- 04.02 15h30 Cô Hải – Khai giảng-Module 1: Đánh giá vận động học chức năng (Buổi 1)
  • CGCDK1- 05.02 15h30 Cô Hải -Module 1: Đánh giá vận động học chức năng (Buổi 2)
  • CGCDK1- 11.02 15h30 Cô Hải -Module 1: Đánh giá vận động học chức năng (Buổi 3)
  • CGCDK1- 12.02 15h30 Cô Hải -Module 1: Đánh giá vận động học chức năng (Buổi 4)
  • CGCDK1- 18.02 15h30 Cô Hải -Module 1: Đánh giá vận động học chức năng (Buổi 5)
  • CGCDK1- 19.02 15h30 Cô Hải -Module 2: Tổng quan hệ thống cơ xương khớp & Khớp bàn chân (Buổi 1)
  • CGCDK1- 25.02 15h30 Cô Hải – Module 2: Tổng quan hệ thống cơ xương khớp & Khớp bàn chân (Buổi 2)
  • CGCDK1- 26.02 15h30 Cô Nhung – Anh Phụng – Tìm hiểu hệ thống Clinc – Khí Tâm Tech

01/03/2023-31/03/2023

BÀI KIỂM TRA KẾT THÚC MODULE 1: ĐÁNH GIÁ VẬN ĐỘNG HỌC CHỨC NĂNG
Kiểm tra đánh giá kết thúc Module 1: Đánh giá Vận động học chức năng

01/04/2023 – 30/04/2023

01/05/2023 – 31/05/2023