Thanh toán

Thông tin khóa học đăng ký

  • Mã đơn hàng: 27624
  • Ngày: 01/03/2022
  • Tổng cộng: 3,300,000 

Chi tiết phiếu đăng ký khóa học

Khóa học Tổng cộng
KHLX K26 × 1 3,300,000 
Tạm tính: 3,300,000 
Tổng cộng: 3,300,000